Zásady zpracování osobních údajů

Níže naleznete zásady zpracování osobních údajů, které mi jako správci poskytnete, pokud navštívíte mou webovou stránku dostupnou na internetové adrese www.pruvodkyneritualy.cz dále pokud jste mými zákazníky nebo zájemci o mé produkty či služby.

Osobní údaje zpracovávám v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás s tím, jak bude s Vašimi osobními údaji nakládáno a informovat Vás o Vašich právech.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU:


I. Správce osobních údajů – moje identifikační a kontaktní údaje
II. Zdroj osobních údajů – odkud získávám k Vašim osobním údajům přístup
III. Kategorie osobních údajů a požadavek na jejich poskytnutí – které osobní údaje o Vás zpracovávám, zda máte povinnost mi je poskytnout a jaký je důsledek jejich neposkytnutí
IV. Účely a doba zpracování – k jakým účelům a po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracovávám a co mě k tomu opravňuje
V. Cookies – které cookies používám
VI. Příjemci osobních údajů – komu Vaše osobní údaje zpřístupňuji
VII. Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci – zda Vaše osobní údaje budou předány do země mimo Evropskou unii
VIII. Zabezpečení osobních údajů – která technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů jsem přijala
IX. Vaše práva – jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů
X. Závěrečná ustanovení – účinnost tohoto dokumentu a možnost jeho změny

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je:


Ing. Tereza Mazánková
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku v Hradci Králové, evidující úřad: Magistrát města Hradec Králové
IČ: 14364221
Sídlo: Františka Komárka 846, Hradec Králové 503 11
E-mail: tereza@pruvodkyneritualy.cz


II. ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávám osobní údaje, které získám přímo od Vás. Vaše osobní údaje získávám tím, že na mé webové stránce vyplníte a odešlete některý z formulářů. Vaše osobní údaje mohu získat i jiným způsobem – např. tím, že mi je poskytnete e-mailem, telefonicky, v průběhu videohovoru, prostřednictvím sociálních sítí nebo při osobním jednání.

III. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POŽADAVEK NA JEJICH POSKYTNUTÍ

 1. V nezbytném rozsahu o Vás zpracovávám zejména následující běžné osobní údaje: jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa bydliště, adresa sídla, platební údaje, telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikátor jiné formy komunikace na dálku, IP adresa, informace o Vámi objednaných produktech či službách, a dále informace, které mi v průběhu naší spolupráce poskytnete (údaje týkající se Vašeho rodinného stavu, osobních a majetkových poměrů apod.). Pokud mi poskytnete referenci a současně s tím mi poskytnete svou fotografii či videozáznam, zpracovávám o Vás také osobní údaje spočívající v poskytnuté fotografii či videozáznamu.
 2. Poskytnutí kategorie běžných osobních údajů uvedených v první větě předchozího odstavce je nezbytné pro vzájemnou komunikaci nebo pro uzavření a splnění smlouvy; v případě jejich neposkytnutí tedy nebude možné vzájemně komunikovat nebo uzavřít a splnit smlouvu. V případech, kdy zpracování osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu, závisí pouze na Vašem rozhodnutí, zda své osobní údaje poskytnete či nikoli.
 3. Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) o Vás zpracovávám jen tehdy, pokud mi tyto údaje v průběhu naší spolupráce dobrovolně sdělíte a jen s Vaším souhlasem. Tyto osobní údaje od Vás nevyžaduji a nemám žádný zájem na jejich zpracování. Záleží tedy na Vašem rozhodnutí, zda mi tyto údaje poskytnete. Jedná se o osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu, sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

IV. ÚČELY A DOBA ZPRACOVÁNÍ

A. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY UZAVŘENÍ A SPLNĚNÍ SMLOUVY

 1. Vaše osobní údaje zpracovávám pro účely uzavření smlouvy a splnění mezi námi uzavřené smlouvy (vzájemná komunikace před i po uzavření smlouvy, dodání objednaného produktu nebo služby, uskutečnění platby). K tomuto účelu zpracovávám Vaše běžné osobní údaje uvedené v čl. III odst. 1 výše i zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) uvedené v čl. III odst. 3 výše.
 2. Právním titulem (oprávněním) pro zpracování osobních údajů je splnění smlouvy uzavřené mezi mnou a provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.
 3. K tomuto účelu Vaše osobní údaje zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a po jeho skončení pak některé Vaše osobní údaje dále zpracovávám za účelem plněních právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu (viz písmena B až D níže).

B. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY SPLNĚNÍ PRÁVNÍCH POVINNOSTÍ

 1. Osobní údaje zpracovávám dále pro účely splnění právních povinností, které se na mě vztahují (např. zákonné povinnosti v oblasti daní). K tomuto účelu zpracovávám tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa bydliště, adresa sídla, platební údaje a informace o Vámi objednaných produktech či službách.
 2. Právním titulem (oprávněním) pro zpracování osobních údajů je tedy splnění právní povinnosti, která se na mě vztahuje.
 3. K tomuto účelu Vaše osobní údaje zpracovávám po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

C. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU

 1. Vaše osobní údaje zpracovávám také pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení, newsletterů apod.). K tomuto účelu zpracovávám tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a informace o Vámi objednaných produktech či službách.
 2. Jste-li mým zákazníkem, je právním titulem (oprávněním) pro takové zpracování osobních údajů můj oprávněný zájem, neboť důvodně předpokládám, že Vás informace a novinky ode mě zajímají.
 3. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli jednoduše ukončit kliknutím na příslušný odkaz, který najdete v zaslaném e-mailu. Jinak k tomuto účelu budu Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 5 let od Vaší poslední objednávky mých produktů či služeb.

D. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY OCHRANY PRÁV A VYMÁHÁNÍ NÁROKŮ

 1. Osobní údaje zpracovávám i pro účely ochrany mých práv a vymáhání právních nároků (zejm. z uzavřených smluv nebo způsobené újmy). K tomuto účelu zpracovávám Vaše osobní údaje z uzavřených smluv a naší vzájemné komunikace.
 2. Právním titulem (oprávněním) pro zpracování osobních údajů je můj oprávněný zájem.
 3. K tomuto účelu Vaše osobní údaje zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu a následujících 5 let po jeho ukončení, nebo po dobu 5 let od našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo.

E. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ VAŠEHO SOUHLASU

 1. Pokud nejste mým zákazníkem, budu Vám obchodní sdělení, newslettery apod. zasílat jen na základě Vašeho souhlasu. Rovněž jen na základě Vašeho souhlasu Vám budu zasílat také informace o produktech či službách třetích osob. Váš souhlas potřebuji také ke zpracování Vašich osobních údajů pro účely zveřejnění Vaší reference na mojí webové stránce nebo sociálních sítích.
 2. Před udělením souhlasu Vás budu informovat, které osobní údaje budu na základě Vašeho souhlasu zpracovávat a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude Váš souhlas vztahovat.
 3. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, a to např. kliknutím na příslušný odkaz, který najdete v zaslaném e-mailu. Pokud ovšem Vaše osobní údaje zpracovávám i na základě jiných právních titulů uvedených pod písmeny A až D výše, budu je na základě tohoto příslušného titulu zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu.

V. COOKIES

 1. Při užívání webové stránky používám cookies a další související technologie. Cookies jsou obsahově malé soubory, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o zařízeních, z nichž přistupujete na mou webovou stránku.
 2. Používám technické a funkční soubory cookies, analytické cookies a marketingové cookies. Technické a funkční soubory cookies zajišťují správnou funkci mojí webové stránky a usnadňují její návštěvu (při návštěvě mé webové stránky nemusíte opakovaně zadávat stejné informace). Tyto cookies můžou být umístěny bez Vašeho souhlasu. Analytické cookies používám k analýze dat za účelem zlepšení mých produktů a služeb. Marketingové cookies jsou používány ke sledování preferencí uživatelů webové stránky za účelem cílení reklamy. Analytické a marketingové cookies využívám ve spolupráci s nástroji třetích osob jen na základě Vašeho předchozího souhlasu.
 3. Využití cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si můžete nastavit užívání jen některých cookies.

VI. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Pokud Vaše osobní údaje sdílím s jinou osobou, dbám na to, aby byla zajištěna jejich ochrana.
 2. Pro zajištění některých zpracovatelských operací využívám služeb nebo aplikací jiných osob, které se z tohoto důvodu k Vašim osobním údajům dostanou a které ochranu Vašich osobních údajů smluvně garantují. Jedná se o následující: SmartEmailing (SmartSelling a.s.), Simpleshop (Redbit s.r.o.).
 3. Vaše osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům nebo soudům, abych splnila svou zákonnou povinnost nebo ochránila svá práva a oprávněné zájmy.
 4. Pokud by v budoucnu došlo k využívání dalších aplikací nebo služeb jiných osob, budu při jejich výběru dbát na to, aby byl zachován můj standard zabezpečení a zpracování osobních údajů.

VII. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍ ZEMĚ NEBO MEZINÁRODNÍ ORANIZACI

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území Evropské unie.

VIII. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Jako správce jsem přijala veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů, aby nemohlo dojít k náhodnému nebo protiprávnímu přístupu k Vašim osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, k jejich neoprávněnému zpracování či k jejich jinému zneužití. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika pro práva a svobody fyzických osob, povaze, rozsahu a účelům zpracování osobních údajů.
 2. K zabezpečení Vašich osobních údajů jsem přijala zejména následující technická a organizační opatření:
  a) ochrana přístupu k výpočetní technice, jíž jsou zpracovávány osobní údaje, individuálními silnými hesly a ochrana těchto hesel před vyzrazením;
  b) ochrana této výpočetní techniky antivirovými programy;
  c) ochrana přenosné výpočetní techniky nebo přenosných úložišť dat (dohled, zaheslování dat atd.);

IX. VAŠE PRÁVA

 1. Ve vztahu ke zpracování osobních údajů máte následující práva:
  a) Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
  Máte právo získat informaci, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, máte právo na přístup k osobním údajům a na podrobnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů.
  b) Právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů (čl. 16 GDPR)
  Máte právo požadovat, abych opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, a s přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů.
  c) Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR)
  Máte právo požadovat, abych vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, a pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR, mám povinnost Vaše osobní údaje na základě Vaší žádosti vymazat.
  d) Právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)
  Jsou-li splněny podmínky stanovené v čl. 18 GDPR, máte právo na to, abych omezila zpracování Vašich osobních údajů.
  e) Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)
  Pokud je zpracování Vašich osobních údajů prováděno automatizovaně, a zároveň je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte rovněž právo požadovat, abych Vaše osobní údaje sama předala jinému správci.
  f) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR)
  Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě toho, že je to nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, nebo že je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů mých nebo třetí strany. V takovém případě mohu Vaše osobní údaje dále zpracovávat, jen prokážu-li závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu mých právních nároků.
  Pokud Vaše osobní údaje zpracovávám pro účely přímého marketingu, vč. profilování, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, a v takovém případě nebudu už Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
  g) Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
  Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na dříve uděleném souhlasu.
  h) Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů
  V případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 2. Svá práva můžete u mě uplatnit s využitím kontaktů uvedených výše (poštovní či e-mailová adresa). Před vyřízením Vaší žádosti Vás mohu ještě kontaktovat, a to za tím účelem, abych si přiměřeným způsobem ověřila Vaši totožnost.
 3. Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto zásady zpracování osobních údajů jsem oprávněna v přiměřeném rozsahu změnit. Jejich aktuální znění naleznete na mojí shora uvedené webové stránce.
 2. Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dnem 19. 06. 2023