Obchodní podmínky

pro poskytování digitálního obsahu a poskytování služeb


Tyto obchodní podmínky se použijí pro:

 • poskytování produktů v digitální podobě (digitálního obsahu), a to online kurzů, webinářů,
  e-booků a jiných produktů s digitálním obsahem, k němuž dochází přes webové rozhraní www.pruvodkyneritualy.cz
 • poskytování služeb (semináře, ženské kruhy, individuální rituály, skupinové rituály apod.).

I. DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY


Tyto zkratky a pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:

 1. OP
  Tyto Obchodní podmínky.
 2. POSKYTOVATEL
  Ing. Tereza Mazánková
  Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku v Hradci Králové, evidující úřad: Magistrát města Hradec Králové
  IČ: 14364221
  Sídlo: Františka Komárka 846, Hradec Králové 503 11
  E-mail: tereza@pruvodkyneritualy.cz
 3. UŽIVATEL
  Uživatel digitálního obsahu Produktu, nebo příjemce služby, který s Poskytovatelem uzavře ohledně Produktu Smlouvu.
 4. SPOTŘEBITEL
  Uživatel, který je fyzickou osobou a při uzavírání Smlouvy s Poskytovatelem jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud Uživatel v objednávkovém formuláři uvede své IČ, má se za to, že Smlouvu neuzavírá jako Spotřebitel.
 5. SMLOUVA
  Smlouva o poskytování digitálního obsahu nebo smlouva o poskytování služeb, která je uzavírána mezi Poskytovatelem a Uživatelem přes webové rozhraní. Obsahem smlouvy o poskytování digitálního obsahu je zpřístupnění Produktu k užívání pro vlastní potřebu Uživatele za dohodnutou protihodnotu. Obsahem smlouvy o poskytování služeb je povinnost Poskytovatele poskytnout Uživateli službu a povinnost Uživatele zaplatit Poskytovateli Cenu. Není-li níže v těchto OP rozlišeno, o jaký z těchto typů smluv se jedná, vztahuje se dané ustanovení na každý z těchto typů smluv. Smlouvu tvoří Objednávka, potvrzení Objednávky a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, archivována v elektronické podobě a není přístupná.
 6. PRODUKT
  Online kurz, webinář, e-book nebo jiný produkt s digitálním obsahem, které je předmětem Smlouvy. Produkt může být buď úplatný, nebo bezúplatný – zdarma. Není-li v těchto OP stanoveno jinak, to, co se uvádí o Produktech, platí obdobně i pro služby. Kde se v těchto OP hovoří o zpřístupnění Produktu, rozumí se tím také dodání zboží nebo poskytnutí služby (vyjma čl. VI, který se vztahuje pouze na produkty s digitální obsahem).
 7. OBJEDNÁVKA
  Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje návrh Uživatele na uzavření Smlouvy.
 8. CENA
  Konečná cena (včetně všech případných poplatků a nákladů) za Produkt uvedená v Objednávce. Platí se v korunách českých.
 9. WEBOVÉ ROZHRANÍ nebo WEB
  Webové rozhraní umístěné na webové stránce dostupné na internetové adrese www.pruvodkyneritualy.cz nebo objednávkový formulář poskytnutý Poskytovatelem.
 10. OZ
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. ODPOVĚDNOST

Uživatel bere na vědomí, že Produkty užívá na vlastní riziko a že závisí pouze na něm, jakým způsobem informace využije a jakých výsledků dosáhne. Poskytovatel neodpovídá za výsledky, které Uživatel v souvislosti s užíváním Produktu zaznamená, ani nenese odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu. Produkty nenahrazují zdravotní péči.

III. INFORMACE NA WEBU

 1. Jakékoli hodnocení Produktů nebo Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na Webu, pochází od osoby, které byl Produkt skutečně zpřístupněn. Poskytovatel má přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny, a v případě pochybností nahlédne do své evidence, zda dané osobě, která recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, ale Poskytovatel vybírá ty, které zveřejní. Recenze na platformách třetích stran (např. www.google.com a jiné) Poskytovatel neověřuje.
 2. U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, příp. kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.

IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Uživatel objednává Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní informace k Produktu a jeho celkovou Cenu.
 2. Před odesláním objednávkového formuláře může Uživatel zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Poskytovatel se spoléhá na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím příslušného tlačítka v objednávkovém formuláři je vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím Uživatel učinil závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.
 3. Přijetí Objednávky Poskytovatel Uživateli potvrdí zasláním e-mailu na jeho elektronickou adresu uvedenou v Objednávce. Součástí tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Objednávky a tyto OP. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření. Smlouvu lze uzavřít i za individuálně sjednaných podmínek.
 4. Náklady, které Uživateli vzniknou v souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení) nese Uživatel a tyto náklady se neliší od běžné sazby. Učiněním Objednávky Uživatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.

V. CENA PRODUKTŮ A ZPŮSOB PLATBY

CENA PRODUKTŮ

 1. Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů, případně způsob jejich určení. Ceny Produktů může Poskytovatel měnit s tím, že pro Uživatele platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání Produktu. Případné slevy z ceny Produktů nelze vzájemně kombinovat. U Produktů s digitálním obsahem nevznikají žádné náklady na dopravu, ani jiné náklady spojené s jejich zpřístupněním. Konečná Cena (včetně všech případných poplatků a nákladů) je uvedena v souhrnu objednávky.
 2. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, není Poskytovatel povinen Uživateli za takovou zjevně chybnou cenu Produkt zpřístupnit a má v takovém případě právo odstoupit od Smlouvy.
 3. Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny. Ke zpřístupnění Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.
  ZPŮSOB PLATBY
 4. Cenu je možné uhradit následujícím způsobem: bankovním převodem na účet.
 5. V případě platební metody bankovní převod na účet, obdrží Uživatel platební údaje v e-mailu potvrzujícím přijetí Objednávky.
 6. Na Webu mohou být uvedeny nebo mezi Poskytovatelem a Uživatelem výslovně dohodnuty případné jiné způsoby platby.
 7. Uživatel je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
  SPLATNOST CENY
 8. V případě bankovního převodu na účet je Cena splatná v termínu uvedeném v pokynech k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele.

VI. ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PRODUKTŮ

ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1. Digitální obsah online kurzu bude Uživateli zpřístupněn tím, že mu bude poslán na elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, anebo mu na tuto adresu budou zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu do členské sekce na Webu.
 2. Digitální obsah webináře nebo digitální obsah online kurzu zdarma bude Uživateli zpřístupněn zasláním odkazu na elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.
 3. Digitální obsah e-booku nebo audio nahrávek bude Uživateli ve formátu docx, pdf, mp3 nebo obdobném zpřístupněn zasláním na elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.
 4. Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen), bude Uživateli digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem.
  ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU
 5. Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V taktovém případě bude Uživateli digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem oznámený den.
 6. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě platby Ceny bankovním převodem na účet bude digitální obsah Uživateli zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na bankovní účet Poskytovatele. Digitální obsah Produktu zdarma bude Uživateli zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.
 7. Na Webu může být u Produktu uvedeno, že jeho digitální obsah bude Uživateli zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě první část (modul) digitálního obsahu Produktu bude Uživateli zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.
  DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU
 8. Na Webu je u Produktu uvedeno, jakou dobu bude mít Uživatel k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě bude Uživateli digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu.
 9. Jedná-li se o Produkty, kdy je digitální obsah po dobu přístupnosti Produktu přenositelný do vlastních zařízení, vzniká k němu přístup navždy (např. MP3 nahrávka). Pokud Uživatel tento digitální obsah ztratí, není povinností Poskytovatele mu ho poskytnout znovu, pakliže lhůta pro přístup k Produktu již uplynula.
  AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU
 10. Digitální obsah Produktu bude Uživateli zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která mu po uzavření Smlouvy nemusí být aktualizována.
  FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ
 11. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Uživatel k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí).
 12. Za propojení digitálního obsahu Produktu s digitálním prostředím Uživatele nese odpovědnost Uživatel.

VII. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. Poskytnutí služby může Uživatel u Poskytovatele objednat také e-mailem. V takovém případě bude Smlouva uzavřena v okamžiku, kdy se Poskytovatel s Uživatelem shodnou na jejím obsahu. Jakékoli následné změny Smlouvy jsou možné jen na základě vzájemné dohody Poskytovatele a Uživatele.
 2. Služby jsou dodávány způsobem uvedeným v popisu služby na Webu, případně dohodnutým individuálně.
 3. K poskytnutí služby dojde až po zaplacení Ceny nebo její předem smluvené části. Nedojde-li k zaplacení Ceny (resp. smluvené části) do sjednaného termínu poskytnutí služby, nemusí být Uživateli v tomto termínu služba poskytnuta.
 4. V případě konání skupinové vzdělávací akce je možné se omluvit 14 dnů před začátkem akce; v takovém případě Poskytovatel vrátí celou zaplacenou částku. V případě omluvy Uživatele v období 13 – 7 den před konáním takovéto akce, bude navráceno 50% ceny této akce. Na pozdější omluvy nemůže být brán zřetel a Poskytovateli vzniká nárok na úhradu plné ceny akce (uhrazená cena slouží jako kompenzace za místo na této akci). Při zakoupení jednorázové živé akce je však možné v případě neúčasti za sebe vždy poslat náhradníka, na účast náhradníka však nevzniká nárok automaticky a je potřeba se předem domluvit s Poskytovatelem.
 5. V případě poskytnutí individuální služby může Uživatel ze zvlášť závažných důvodů (např. nemoc) požádat o změnu termínu nejpozději 48 hodin před sjednaným termínem poskytnutí. Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci dané služby, jinak termín bez náhrady propadá, není-li výslovně dohodnuto jinak. V mimořádných případech je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky.
 6. Pokud ze zvlášť závažného důvodu (např. nemoc) nebude moci Poskytovatel službu ve sjednaném termínu poskytnout, tuto skutečnost Uživateli oznámí a domluví se s ním na náhradním termínu. Nebude-li Poskytovatel moci službu ze zvlášť závažného důvodu poskytnout ani v náhradním termínu, má Uživatel právo od Smlouvy odstoupit a požadovat vrácení Ceny, resp. její poměrné části odpovídající neposkytnutým službám (částka za již poskytnuté služby se nevrací).
 7. Služba typu seminář, ženský kruh, skupinový rituál se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení Služby při malém počtu přihlášených či nečekaných událostech (zásahu vyšší moci). V takovém případě budou všichni Uživatelé včas informováni.
 8. V případě, že se Uživatel ze závažných důvodů nemůže Služby zúčastnit, může po předchozí domluvě s Poskytovatelem vyslat za sebe náhradníka.
 9. V případě balíčku služeb pro skupiny, kdy je termín dopředu pevně stanoven (např. cyklus kruhů), prodávající neumožňuje změnu termínu vzhledem k charakteru akce. V tomto případě se lze domluvit výjimečně na účasti na jiné obdobné akci. Zaplacená cena balíčku služeb se ani poměrově nevrací, jelikož cena je stanovena za zvýhodněný „balíček“, resp. Produkt, nikoli za jeho části. Na tento typ akce nelze za sebe ani vyslat náhradníka vzhledem k charakteru akce.

VIII. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST

 1. Produkty jsou autorským dílem. Poskytovatel Produkt zpřístupňuje Uživateli pro jeho osobní potřebu. Produkt (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, není možné bez předchozího souhlasu Poskytovatele dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat jejich části nebo celek.
 2. Uživatel má povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu v případě Produktů takto nastavených.
 3. V případě, že Uživatel autorská práva nebo povinnost mlčenlivosti poruší, je Poskytovatel oprávněn Uživateli znepřístupnit digitální obsah Produktu a/nebo požadovat náhradu škody, která mu v důsledku takového porušení vznikla.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Nejedná-li se o případ uvedený v následujícím odstavci, má Uživatel, který je Spotřebitelem, dle § 1829 OZ právo od Smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta počíná běžet, jedná-li se o Produkt s digitálním obsahem nebo o poskytnutí služby, ode dne uzavření Smlouvy.
 2. Právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce Spotřebitel v souladu s § 1837 OZ nemá zejména v případě Smlouvy o:
  a) využití volného času, pokud má být podle Smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období;
  b) poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty a (u služeb za úplatu) v objednávkovém formuláři Spotřebitel odsouhlasil, že k započetí plnění dojde před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; pokud služby nebyly poskytnuty v plném rozsahu, ale s jejich poskytováním již bylo započato, má Spotřebitel v případě odstoupení od Smlouvy povinnost zaplatit Poskytovateli částku za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy (pohledávku na zaplacení částky za poskytnuté plnění si Poskytovatel může jednostranně započíst proti pohledávce Spotřebitele na vrácení Ceny);
  c) dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním a (u úplatného Produktu) Spotřebitel v objednávkovém formuláři odsouhlasil, že k započetí plnění dojde před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a vzal na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo od Smlouvy odstoupit.
 3. Lhůta k odstoupení od Smlouvy je zachována, pokud Spotřebitel oznámení o odstoupení odešle Poskytovateli nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Odstoupit od Smlouvy může Spotřebitel zasláním e-mailu na některou z kontaktních adres Poskytovatele uvedených výše, případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které Spotřebitel vůči Poskytovateli učiní. Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, může Spotřebitel tím, že se odhlásí z e-mailové databáze Poskytovatele (kliknutím na příslušný odkaz na konci každého zaslaného e-mailu).
 4. Je-li předmětem Smlouvy úplatný Produkt, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy potvrdí Poskytovatel Spotřebiteli jeho přijetí. Cena bude Spotřebiteli vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena.
 5. Uživatel i Poskytovatel můžou od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Uživatele ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti. Rovněž je Poskytovatel oprávněn digitální obsah Produktu Uživateli okamžitě znepřístupnit.
 6. Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených uživatelů, naplnění maximální kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě bude Uživateli Cena vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nebude-li výslovně dohodnuto, že platba bude použita na jiný Produkt dle výběru Uživatele. Cena bude Uživateli vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nebude-li výslovně dohodnuto jinak.
 7. Pokud by ze strany Uživatele nedošlo k úhradě ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení.
 8. Je-li Uživateli společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus a dojde-li k odstoupení od Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn Uživateli zrušit přístup k bonusu, případně má Uživatel povinnost Poskytovateli bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zaslat nebo předat. Veškeré bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním Produktu, není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak.

X. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména § 1914 až 1925, a jedná-li se o digitální obsah § 2389a až 2389s OZ.
 2. Práva z vadného plnění (reklamaci) může Uživatel u Poskytovatele uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto OP.
  VADY DIGITÁLNÍHO OBSAHU
 3. Po zpřístupnění Produktu je Uživateli doporučeno, aby si co nejdříve zkontroloval funkčnost a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistí-li nedostatky nebo vady, aby kontaktoval Poskytovatele za účelem provedení nápravy. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.
 4. Poskytovatel odpovídá Uživateli, že Produkt při převzetí nemá vady a u digitálního obsahu, že je bez vad také po celou dobu trvání Smlouvy.
 5. Poskytovatel zejména odpovídá Uživateli, že Produkt:
  a) odpovídá ujednanému popisu, rozsahu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
  b) je vhodný k účelu, pro který ho Uživatel požaduje a s nímž Poskytovatel souhlasil; a
  c) je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci či s uživatelskou podporou.
 6. Poskytovatel odpovídá Uživateli, že vedle ujednaných vlastností Produkt:
  a) je vhodný k účelu, k němuž se Produkt tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
  b) rozsahem, množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi či výkonnostními parametry, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Produktů téhož druhu, které může Uživatel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Poskytovatelem zejména reklamou nebo označením;
  c) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, zkušební verzi nebo náhledu, které Poskytovatel zpřístupnil před uzavřením Smlouvy.
 7. Předchozí odstavec se nepoužije v případě, že Poskytovatel Uživatele před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Produktu liší a Uživatel s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.
 8. Poskytovatel není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 6 písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o uzavření Smlouvy nemohlo mít vliv.
 9. Týká-li se Smlouva Produktu s digitálním obsahem, může Uživatel vytknout vadu, která se projeví nebo vyskytne za trvání Smlouvy. V případě digitálního obsahu Produktu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu může Uživatel, který je Spotřebitelem, vytknout vadu, která se projeví v době dvou let od zpřístupnění.
 10. Má-li Produkt vadu, může Uživatel požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné.
 11. Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Uživateli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Produktu a účel, pro který ho Uživatel požadoval.
 12. Uživatel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud
  a) Poskytovatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil či je zjevné, že ji neodstraní v souladu s předchozím odstavcem;
  b) se vada projeví opakovaně; nebo
  c) je vada podstatným porušením Smlouvy.
 13. Uživatel nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada Produktu nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
 14. Uživatel, který je Spotřebitelem, může odstoupit od Smlouvy také tehdy, pokud by Poskytovatel byl v prodlení se zpřístupněním Produktu a svou povinnost by nesplnil ani bez zbytečného odkladu poté, co byl Uživatelem vyzván k plnění, nebo v dodatečné výslovně dohodnuté lhůtě. Bez dodatečné lhůty může Spotřebitel od Smlouvy odstoupit jen tehdy, odmítl-li Poskytovatel Produkt poskytnout nebo je zjevné, že Produkt neposkytne, anebo vyplývá-li ze vzájemného ujednání nebo z okolností při uzavření Smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné. Cena bude Uživateli vrácena bez zbytečného odkladu po odstoupení od Smlouvy.
 15. Práva z vadného plnění Uživateli nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením digitálního obsahu Produktu. Dále Uživateli práva z vadného plnění nenáleží v případě neprovedených aktualizací. Rovněž Poskytovatel neodpovídá za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí (tedy v případě, že Uživatel nemá potřebné technické a programové vybavení nebo síťové připojení uvedené v těchto OP – viz „Funkčnost digitálního obsahu, technické a programové vybavení“). Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, má Uživatel zákonnou povinnost poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Uživatele co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti má Uživatel práva z vadného plnění jen tehdy, prokáže-li, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou.
  VADY SLUŽEB
 16. Poskytovatel odpovídá za dodání úplatné služby v rozsahu, podobě a kvalitě, která byla sjednána s Uživatelem či která byla popsána na Webu, anebo která je pro tento druh služeb obvyklá. Poskytovatel je povinen poskytnout službu ve střední jakosti, nedohodl-li se s Uživatelem na jiné jakosti.
 17. Vadu služby musí Uživatel Poskytovateli vytknout (reklamovat) bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit, nejpozději do šesti měsíců od převzetí služby.
 18. Má-li služba vadu, může Uživatel požadovat její odstranění nebo přiměřenou slevu z Ceny. Nelze-li vadu odstranit nebo ji Poskytovatel včas neodstraní, může Uživatel požadovat přiměřenou slevu z Ceny nebo od Smlouvy odstoupit.

XI. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Má-li Uživatel k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či činnosti Poskytovatele nějakou stížnost, může Poskytovatele kontaktovat na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto OP.
 2. Dozor nad dodržováním povinností Poskytovatele vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, příslušný živnostenský úřad a Úřad pro ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů).
 3. Případný spor mezi Poskytovatelem a Uživatelem bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud je Uživatel Spotřebitelem a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi ním a Poskytovatelem spor, má Uživatel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 00020869. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz). Uživatel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele, které ze Smlouvy vyplývají.
 2. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména těmito právními předpisy: OZ a je-li Uživatel Spotřebitelem, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Zásady zpracování osobních údajů jsou obsaženy v Informacích o zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na Webu.
 4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.
 5. Tyto OP je Poskytovatel oprávněn jednostranně měnit, přičemž pro Uživatele platí text obchodních podmínek účinný k datu Objednávky.
 6. Tyto OP jsou účinné od 18. 01. 2024